رسیدن به آسمایی: 19.01.2010 ؛ نشر در آسمایی: 20.01.2010

منصور سایل شباهنگ

 

 

شعرــ شعاری برای زنده گی

 

برای زنده گیی پس از مرگ

که هست ــ می گویند ــ جاودانه

و هیچکسی هم نمی داند

که هست به راستی یا نه ؟

نمی توانم

        نمی توانم

              یک عمر

                     یک عمر

                            بنده گی کنم .

 

من پیش از آن که بمیرم

 می خواهم

         می خواهم

در این فرصت  بی شرمانه کوتاه

اگر کمتر از یک دقیقه هم باشد

آزاد

       زنده گی کنم