رسیدن به آسمایی: 27.01.2010 ؛ نشر در آسمایی: 27.01.2010
 

قیوم بشیر

ملبورن آسترالیا

17 جنوری 2010

به استقبال از سرودهء زیبای محترمه زهره صابر ساجد هروی

یار مزور

 

گفته بودم که دگر حرف  تو باور نکنم

بسکه آزردی مرا فکر تو در سر نکنم

غصه های تودل افسرده  و بیمارم کرد

بعدازین شکوه بجزءحضرت داورنکنم

هرچه بود ازستم وناز و ادای تو صنم

عهد کردم  که  دگر  یاد  ستمگر نکنم

سوخت از جور و جفای تو  تمام  بدنم

عزم  دارم  که  دگر غصهء  دلبر نکنم

خواب دیگر  نبود  دیده ای  بیتاب مرا

بعد ازاین دیدهء خود جانب هردر نکنم

صبر خواهم  ز خدا  تا بدلم  صبر دهد

چونکه  با صبر شود ناله  مکرر نکنم

زنده گی پیچ وخمی داردوفریادی نیست

بعدازاین هرچه که است نفی مقدر نکنم

رنج دیده است بخدا ازستم یار بشیر

زین سبب یادی  از آن  یار  مزور نکنم