29.10.2018

رفعت حسینی

              هجوم زخم

آن پاسدارِخندهٔ کودک،

سنگرگزینِ خانهٔ آیینه ،

و

    بوده در کرانهٔ شب،استوار

تا خلوتِ شبانهٔ برگ ودرخت را

بر چیده نگذرد کسی،

آیا خودش کنون

       درآشفته گی و اضطراب

                به پایان رسیده است؟

و او را هجوم ِزخم

            فراوان رسیده است؟

دوهزارو هفده

برلین