رسیدن:  15.11.2013 ؛ نشر :  20.11.2013

هارون یوسفی
 

شاید شود!
-------------

ری نزن، میهن چراغان میشود
خنده برلبها نمایان میشود

میروند از شهر ها دیوانه ها
آدم عاقل فراوان میشود

بعد ازاین ماقوف میگردد حریف
عوضش یک فرد انسان میشود

کارها هم میرسند بر اهل کار
بعضی ها دوباره چوپان میشود

تاجران دین و مذهب یک به یک
بسته در زنجیر و زندان میشود

خارجی ها هم از اینجا میروند
خانهء ما، از خود مان میشود

اخ، چی کیفی خات، ما و تو کنیم
روزیکه میهن چراغان میشود