رسیدن:  05.12.2013  ؛ نشر :  07.12.2013

رفعت حسینی

 

             کسی

                       سخن میزد

 

به خواب می دیدم :

 

برای قُلۀ کوهی

                      کسی

                             سخن می زد

و صحبت از گذرِ کُندِ سالیانِ خون و هراس

و جستجوی عبث در کتابِ نبضِ شب و روز

و انتظارِعبث از پیمبر باد

و " کیست ؟ "

        " کیست ؟ " گفتنِ زندانیانِ کورِ عهدِ شکستن

و گُمشدنِ بانگِ عاشقانِ بشارت بود .

 *** 

و می دیدم

که کوه

         سنگ

            به سنگ

                   آب

                        می گردد !

***

چه خانه بر انداز و تلخ بود

خوابِ دیشبۀ من .

 ----------

آلمان 

اپریل دوهزار و سیزده عیسایی

برگرفته از دفتر شعرمنتشر شدهء  :

تووزمین و من

تحریر نهایی