رسیدن:  19.08.2013 ؛ نشر :  20.08.2013

رفعت حسینی
 

                  ققنوس                             

 

تو فکر کن

تو فکر کن و تخیل

و با کهن ترین زبانِ زمین

                        از زمانه یاد نما ،     

و با شکسته گی دلِ دشت و دره

                                      صحبت کن ،

و با خزان زده آوای  باغ

                                     همدم شو ،

مگر

       به یاد دار که ققنوس   

ز نا مرادی خاکستر این شهر 1

                                 بر نمی خیزد .

 

          برگرفته از مجموعهء شعرِ منتشر شدهء  :

   تا صبحِ صحبتِ یکدشت

 

1 منظور کابل است .