رسیدن:  2.06.2013 ؛ نشر :  03.06.2013

رفعت حسینی

 

          تا وادی سرسبزِ

                          صـدا

 

تمامِ کوچه ها به سوی آفتاب را

                                    گذشته ام

                                        گذشته ام .

 

**

 

به همدمی بیکرانه گی معنی کلام و معرفت

ز راه های سرمدی

                      سفر نموده ام

ولیک

       در شکوهِ مدتی که مِهرِ عابدانه را

و

    قُله های دردِ این زمانه را

و   

    خلوتِ و صفای مستی شبانه را

                                           ـ به تجربه ـ

                                                  رسیده ام

همیشه

                لحظه های من

خلوص بوده است .

 

**

 

چه دوره ها که بر صلیب بوده

                                    شعرِ من                                     

تپش تپش خزیده ام

گهی ز محنتی

دمی ز چشمۀ محبتی

                            چشیده ام .

 

**

 

گذر نموده ام

زرود های خشمگینِ ژرف

و در کنارِه های زیستن

سرخوشِ ترانه های شرقی خیال بوده ام

و آشیانه ها

به دست های بیدریغِ باد بوده است .

 

**

 

من از حدودِ آن جزایرِ سپیده ها

و از بقاو راز های برگ های جنگلی

که تَرکِ دِینِ آفتاب گفته اند

                                   واقفم

و مد وجذرِ عشق را

                            درونِ سینه ها

و خطِ درد را

که

         جاودانه خانه کرده در کنارِ خطِ عشق

                                                  آشناستم .

 

**

 

نوای سبز را

و شعرِ رهسپردهء نبرد را

                    هماره عاشقم

ز بوی دلپذیرِ رشقه زار ها

                         کنارِ تاک باغ ها

                                ز خویش می روم .

 

**

 

چه یاد ها

چه یاد ها ز سرزمینِ تاک ته نشین شده ست درعروقِ من

قرارِ من و خاک و آب و تاک بوده اینکه عشق را

                                                          نگاهبان و همسفر شوم .

 

**

 

چی شد

      خدای من

            که سال ها کبود گشت ؟

چرا تمامِ نورسیده کاج ها و سرو ها

                            راهیّ قلمروِ خزان شدند ؟

چرا دروغ و دوستی ز همدگر شدند ؟

چرا ز باژگونی نوای عاشقانه و غرور

مراثی یی

           نوشته نیست ؟

 

**

 

پلی که بین من و آینه ودل

                                نهاده بود

ز یورشِ بزرگ دوریت شکسته شد

ودر قیامتی که انجماد چیره گشت بر روانِ چشمه ها

تبارِ آسمانِ ابری سیه

                         گریستن گرفت.

 

**

 

ز لحظه های اضطراب می رسد صدا :

چی شد ؟

         کجاست شهر من ؟

چی شد ؟

          کجاست شهرِ روزگارِ کودکی من ؟

چی شد ؟

          کجاست شهرِ زنده گی من ؟

شراره می کشد

                     هنوز

                             آتشش

خدای من ،

            خدای من !

                    شراره می کشد هنوز ؟

چه زجرِ جاودانه یی

     چه زجرِ جاودانه یی !

 

**

 

بگویمت حدیثِ ناشنیده را :

خجالتی بزرگ بود زنده گی

                                  اگر

ز خشمِ روز ها

هراس می نشست در دلم

و یا شکنجه می رسید

                          در شبانِ من

به جانِ لحظه های بودنم

خجالتی بزرگ بود زنده گی

                                   اگر

به روی سایه های دستِ بیمروتان

جبینِ سربلندی و غرور سوده می شد و به سجده می رسید

خجالتی بزرگ بود

                      اگر ، دگر

ستاره گان

ـ ز خشم بر نهادِ ما ـ

برای جلوه یی و گردشی

                    برون نمی شدند .

 

**

 

نه پیر بود

آن دلی که ناله شد

                 و نوحه شد

                           و  شام شد

                                تمام شد .

 

**

در ارتفاعِ کشفِ دوره های منتظر برای روشنی

هجومِ محنتِ حوادثِ بزرگ خفته است

برای جلوه یی ز آشتی صیقل و درونِ دل

تمامِ ساحتِ زمینِ خانمانِ خویش را

و عهدِ بی اصالتِ بدونِ قصه یی اصیل را

                                          گذشتن است.

 

**

 

چی گونه مهلتی طلب کنی ؟

ز شامِ وحشت و ز روز های بی خبر ز روشنی

پرنده یی

         به شهر آمده ؟

محیطِ باغ را شناخته ؟

کدام شاخه را گرفته بهرِ مدتی نشستنی ؟

 

**

 

و این

      زمانِ اضطرابِ هاست

و سرنوشتِ باغ ها به دستِ فترت خزان زده است

گرفتمی که آمدی بهار

و نغمه ها ، ز آشیانه ها ، رسید

و بیشه ها ، پُر از صدای شاخه های شاد شد

وچشمه ها

                  روان بگشت

                            بارِ دیگری

گرفتمی که رنگِ قهوه یی ، ز شهر، پر کشید

چی جا گزین شود نبودِ عاشقانِ راستینِ رفته را ؟

 

**

 

فصولِ داستانِ رنگ و بوی باغ را

                                  شنیده ام

ز واژه های دفترِ ز یاد رفته گانِ کوی عشق نیز آگهم

حریقِ جنگلِ وداع را

که پیچ و تاب دار و مثلِ دشنه است

                                               چشیده ام.

 

**

                       

چی تیشه ها که حمله برده اند

                                بر صدای من

من از زبانِ ریشه دار و کهنه یی که گام می زند کنارِ ما

                                                          و امر می کند :

                                                                           مرو

و گاه

           ـ باشتاب ـ

بیاضِ صامتِ سروده های عاشقانۀ مرا

                                            ـ ورق ورق ـ

به دستِ آدمی سفیه می دهد

به این حکایه می رسم

که آدمی

        ـ همیشه ـ

                  در هوای قطبی دقیقه های پُر غبار

و در فضای دوزخی انتظار

                                     یکه است .

 

**

 

هزار قریه حادثه

                 و شهر فاجعه ،

نهان شده ست در محیطِ بودنم کنارِ آینه

من آن نیم که با سراب زنده گی کنم

و با سراب واره ها

                    شوم رفیقِ راه .

 

**

 

وسهمِ ما ز روزگار

                       گاه

                           پنجره ست .

 

**

 

نگاه کن

       نگاه کن به پنجره

همیشه پنجره

پنجره

      و پنجره

          و پنجره

نگاه کن

         چه تیره است شب

                             ـ  از ورای پنجره

و دلگرفته است روز

                 ـ از ورای پنجره

و شاخه ها و برگ ها

بیرمق و خامُش اند

             ـ  از ورای پنجره

و آسمان

           سیه و ابری است

                   ـ از ورای پنجره

و چهرۀ پرنده یی که می پرد به سوی هیچ

                                                زخمی است

                                              ـ از ورای پنجره

و شعر نیست

               در کجا و ناکجا

                       ـ  از ورای پنجره

و خوابِ سنگفرشِ ره مشوش است

                          ـ  از ورای پنجره

و از دیارِ دوست نامه یی نمی رسد

                            ـ از ورای پنجره

و لحظه ها

                کبود می زنند

                            ـ از ورای پنجره

و رهروانِ کوچه چوبی اند

                        ـ از ورای پنجره

و هیکلِ چراغ ها خمیده اند

                         ـ از ورای پنجره

و شرحِ زجرو ضجه مشکل است

                          ـ  از ورای پنجره

و

      معنویتِ صدای باد

له شده به زیرِ وزنۀ زره پوش (1) هاست

                                   ـ از ورای پنجره .

 

**

 

نه ، بهتر است گاهگاه دو دلی کنیم

و از دریچه های رو به آفتاب

                                   قصه سر کنیم

ـ تغافل

             از شکنجه یی که لحظه ها پُر است از حضور شان

ـ تغافل

          از حدیثِ روزگارِ بی غزل وبی قصیده و شراب

          و از وجودِ

                روزگارِ بی سرود

ـ و از زمانِ بی نجابتِ غروب.

 

**

 

تغافل ازنشستنِ همیشه گی میانِ شعله های سرکشِ شکسته گی

ازین شبی که

                     از عصب عبور می کند ،

وزین تبی که از پی و ز رگ

                           با شرارۀ تعب

                                              عبور می کند .

 

**

 

چی گونه

           می توان

                       زبانِ پر کشیدنِ عقاب را

و لحنِ دلکشِ صدای باد را

                                       فرا گرفت ؟

که آن

       زبانِ سر بلند بودنست ،

       زبانِ سرکشیدنست

و این

         صدای زنده گیست

                         بودنست .

 

**

 

ز بعد این شبانِ یخزده

ـ شبانِ زمهریری سیاه دل و دیر پا ـ

به گام های پُر شتاب فکر می کنم

و این شتاب گامِ لحظه ها

                          به سوی روشنی

مرا

         به یادِ آبی زلالِ اوج می برد .  

 

**      

 

چی گونه

         می شود

                      به اوج پشت کرد ؟

                                            ـ می توان ؟

چی گونه

         می شود

                   که آبی زلالِ اوج را

                                   ز یاد برد ؟

                                       می توان ؟

نمی شود

                نمی توان

تمامِ زنده گیست :

                       اوج

تمامِ زنده گیست :

               بال و پر زدن

                             به سوی اوج .

 

دوهزاروسیزده عیسایی

آلمان ، تحریر نهایی

پانویس :

(1)                    نفر بر نظامی