22.01.2016

هارون یوسفی

 

مصیبت

 

تا زمام ما به دستِ این همه چوتار شد

کارو بارِ مُلک ما از هر طرف مردار شد

 

خنده از لبها برفت و غصه ها بر دل نشست

اشکِ ماتم شر شر و شر راهیِ رخسار شد

 

جاده ها از دیدن اعجوبه ها ترسیده اند

از همان روزی که شهرما همه هموار شد

 

هر جناور٬ بی سواد٬ اوباش و دزد و بی هنر

از سرِ کوهی فرآمد صاحبِ دربار شد

 

آنکه عمری جودر و نانِ چپاتی خورده بود

عاشقKFCو همبرگر و خاویار شد

 

از نبودِ کار و بار و مکتب و درس و سبق

نسل نو معتاد هیرویین شد و بسیار شد

 

شهر ما شهر کلاهِ سور و KENT ونسترن

شهر تفدانی٬ پکول و قوطیِ نسوار شد

 

از چی گویم من ترا ای هموطن٬ ای هموطن 

مفلس از دزدی و غارت صاحبِ خروار شد

 

                                                       لندن- ۲۱ جنوری ۲۰۱۷