21.05.2016

هارون یوسفی

توتاپ

 

ما در غم پروژه ی تو تاپ مانده  ایم

سرگرم فیسبوک، به لپتاب مانده ایم

 

از صبح تا به شام به هر  روز نامه یی

تو تاپ سرخط است که از چاپ مانده ایم

 

تا در فضای لین و مگاوات رفته ایم

از فیشن و اتو و فتو شاپ مانده ایم

 

در خانه برق نیست و لپتاپ ها خموش

شب دیر گشت و ما  به ورکشاپ  مانده ایم

 

از دزدی و فساد ز هر قاره ی جهان

بار دگر به زور خدا، تاپ مانده ایم

 

ملا که از فنون نو و برق عاجز است

چشم امید خویش سوی پاپ مانده ایم

 

لندن: ۲۰ می ۲۰۱۶