30 اپریل  2016

هارون یوسفی

 

تُف

 

تف میکنم به وحدتِ ناپایدار تان

تف بر دروغ و حیله و مکر و شعار تان

 

تا چند در مصیبت ما خنده میکنید؟

تا چند در حمایتِ قوم و تبار تان؟

 

پیش شما مصیبت ما٬ پشم بود و است

روزی رسد که خلق بگردد سوارِ تان

 

چون قاطران سرکش و گرگانِ تیز چنگ

سخت است در شرایط فعلی مهار تان

 

در کاخ های سر به فلک خفته اید و لیک:

لولیده است خیل گدایان جوار تان

 

بر هر طرف که مینگرم وحشت و غم است

پژمرده گشت باغ وطن در بهار تان

 

با زور آی اس آی و سی آی ای درامدید

ضبط است پیش هر چه اجانب نوار تان

 

کابل به هشت ثور٬  ز یادم  نرفته است

قهر خدا به جنگِ سپاه غدار تان

 

لندن-۲۹ اپریل ۲۰۱۶