28.02.2016

نويسنده :  دکتورعارف نوشاهی  (پاکستان)

ترجمه : پروفیسور عبدالخالق رشید استاد پوهنتون جواهرلعل نهرو دهلی جدید هند

مجموعه َ لطایف وسفینه ظرایف

 

یادداشت:

 

دهه قبل و یا بیشتراز آن در یکی از سیمنارها در بنارس هندوستان یکی از دوستان مجله یی را برایم داد و گفت که در آن مقاله یی است در باره یک نسخه قاچاق شده از کتابخانه پوهنتون کابل. من با علاقه مندی مجله را ورق زدم و درآن مقاله یکی از نویسنده گان زبان اردو از پاکستان به نام عارف نوشاهی را دیدم و خواندم . نسخه را من خودم در کتابخانه پوهنتون کابل سالها قبل که جناب ستوده آمر کتابخانه پوهنتون بود دیده بودم . آن روزها یادم آمد و با خواندن مقاله وقتی از سرنوشت این نسخه نادر آگاه شدم نهایت مایوس گردیدم . وقتی به اتاق برگشتم ، چون نویسنده مقاله اش را با دقت و لطف و افسوس نوشته بود با خود تصمیم گرفتم تا آن را هرچه زودتر به دری ترجمه نمایم . به عجله این کار را به پایان رساندم و در آن زمان به سایت های افغانی فرستادم که همه آن را به نشر رسانیدند و از این بابت سپاسگزار شان استم .

خو شبختانه درین روزها دریکی از سایت دوباره خواندم که نسخه یاد شده در مشهد در یکی از معتبرترین کتابخانه های ایران دیده شده و دوستان نیز موضوع ازطریق چنیل های مربوط تعقیب نموده و دریافتند که نسخه مذکور همان نسخه لطایف وسفینه ظرایف است که ازپاکستان به آنجا رسیده است. من به همۀ آنانی که دریافته اند این نسخه یکی از مواریث ملت در خون آغشته افغان است سلام و شادباش می فرستم و همان مقاله را یکبار دیگر خدمت دوستان علاقه مند این نسخه به نشر می سپارم .

عبدالخالق رشید استاد پوهنتون جواهرلعل نهرو

مقالهٔ‌ مورد نظر را میتوانید زیر این لینک مطالعه بکنید:

درباره یکی از نسخه های قاچاق شده پوهنتون کابل که اکنون به پاکستان رسیده است