رسیدن به آسمایی: 13.09.2009 ؛ نشر در آسمایی: 14.09.2009


اسدالله زمری


مرورآشنالکه اوښکه چې خفه شي له ژړا نه
یا چې بیله خو شحالۍ شي له خندا نه
یا چې و تښتي له اور ځنې تو دو ښه
لکه بیل چې شې څراغ خپلې رڼا نه
یا چې مات شې د مرغه دواړه وزرونه
یا چې ژبه د چا پاتې شې وینا نه
لکه څوک چې بې خواخوږی شي په غم کې
نا هیلی چې شي په سخته کې دنیا نه
یا چې ورکه له ځړوبي نه غوغا شي
یا چې څوک کاندي جلا جنون سارا نه
یا چې شا ورکړي پتنګ بلې ډیوې ته
یا بیزا رچې شي ګلونه له بورا نه
یا چې مینه له انسانه کډ ه وکړي
هسې شعر مرورګر ځي له مانه

ځکه خوند مې د ژوند شپو ورځو کې نه شته
چې بیل شوی یم د بدی ورځ آشنا نه

۲۰۰۸/۱۰/۷