رسیدن به آسمایی: 25.08.2009 ؛ نشر در آسمایی: 29.08.2009

 

رشاد وسا

کرزی نامه

بر تخت  مینشیند ا مسا ل باز کرز ی                   
در  ارگ میخرا مد هرد م بناز کر زی
هرکس که پیشش آیدچشمک زند بسو یبش         
آ غو ش را نما ید یکباره باز کرزی  
در  رشته سیا ست یکتا ی روز گار ست              
دارد به چال باز ی  دست درا ز کر زی
در کفر و دین کر زی فر قی نمیثتوا ن کرد          
می در پیا له ریزد وقت نماز کر  زی
گو ید گروه طا لب با شد برا درا نش          
از قتل  عام طا لب شد سر فراز کر زی
 اعضای دو لت او غارتگران  قر نند                   
داده برا ی ایشا ن یکسر  جواز کرز ی      
 هم با ملا رفیقست   هم یار کافرا نست             
اینست  یک حقیقت  یا  یک مجاز کرزی  ؟
یکروز چو ن کبوتر  غمبر  زنا ن بر قصد               
روز دگر بیا  ید مثل گراز کرزی
گاهی چپن بپو شد گه  شمله بر فرازد                
اینست راه و رسم مردم نواز کرزی
یک روز اشک حسرت از دیده میفشا ند              
رو ز د گر بخندد شو خ طنا ز کر زی
شا ید که کرزی ما یک مرد قهر ما نست               
صد بار نو ش جانت  سیر وپیاز کرزی
شا ید خیا ل کر دی خو دراکه پا دشا هی          
بو دی  تو ما کیا نی در جلد با ز کر زی                
شاید خدا نکرد ه یک صوفی زما نست                 
دارد به سینه پنهان صد گو نه راز  کرزی
کرزی تو ساحر هستی یاشحص ماهر هستی       
از پشم کهنه  ما   بخمل بساز کرز ی
کرزی تو نازنینی   تو  فخر سر  زمینی                 
تو پا سبا ن دینی برخو د بناز  کرزی
نفر ین نمیفر ستم  دشنام هم ندارم                  
هم نیست با تو مارا  راز و نیا ز کرزی
نز دیک تو نیا یم در پیش تو نپا یم              
هم دو ری از تو خو شتر هم احتراز کرزی
آ خر به چنگ  آ رد طو ق اسا رتی را                
هر کس که بو د  عمری  در چنگ آز کرزی

دیمو کراسی است این یا شو کراسی است این  ؟        

یا دنگ و دول  خالی  مانند جاز  کرزی   ؟