معنی

 

شبی از شبها

که به تاريکی تنهايی بود

زنگ آواز سحرگون تو در گوشم پيچيد

می آيم

          می آيم

                    می آيم

                           می آيم

به همين زودی ها

سالها شد که من آواره

      در دياران لغتنامه

در پی يافتن معنی اين واژه

                      سرگردانم

 

1/6/99