رسیدن به آسمایی: 19.09.2009 ؛ نشر در آسمایی: 23.09.2009

رشاد وسا
 

در ستایش از فارسی

 

چلچراغ آسمان بیکرانست فا رسی

درتن فرسو ده ام رو ح وروانست فا رسی

بار اندوه جهان بشکست آ خر پیکرم

پیکر بشکسته را آرام جا نست فا رسی

گا هی از آ تشفشا ن غم بسوزد پیکرم

آ ب سردی برسر آتشفشانست فارسی

در جها ن ما که غیر از غم نمیر وید گلی

پایگاه شا دیی این خا کدا نست فا رسی

زخم ناسور مرا دارویی در بازار نیست

مر هم داغ دل و زخم نها نست فا رسی

این جها ن از ماتم غم تیره و تاریک شد

بزفراز این جهان رنگین کما نست فا رسی

آفتاب و ماه و پروینست در دنیای من

هم برای آسمانم کهکشا نست فا رسی

گر تو گل گو یی گل و گر لاله گو یی لا له است

نر گس و نسر ین و با غ ار غوا نست فا رسی

این زبا ن مو لو ی و سعد ی و بید ل بو د

هم زبا ن حا فظ شیر ین زبا نست فا ر سی

از خیا م وطا هر عر یا ن مگر نشنیده یی

از چنین مردا ن دا نا ار مغا نست فا ر سی

یا ز فرد وسی که دارد شهر تی چو ن آ فتا ب

با غبا نست او و اما گلستا نست فا رسی

گر زعطا ر نشا پور ی بگو یم ا ند کی

گفتگوی (( مرغکا ن داستا نست)) فا رسی

2

ا ین زبا ن رودکی و فرخی وانو ریست

هم زبا ن شا عر بی خانمانست فارسی

(( کاروان حله )) را دیدی که رفت از سیستان

آب و تا ب (( کاروان سیستا نست )) فارسی

فرخی از کاروان حله دارد گفتگو

لیک بر تر از پرند و پر نیا نست فا رسی


فرخی با کاروانش رفت سو ی پا دشاه


شو کت شا هان وگنج شا یگا نست فارسی


من نمیگو یم سخن از حله واز کاروان


 بر تر از یا قوت و از الماس کانست فا رسی


من از ین بازار چشم خو یشرا پو شیده ام


سر پناه و جامه و آبست و نانست فار سی


جا ودان در عالم فا نی فقط اهل د لست

نیز تا رو ز قیا مت جا ودانست فا ر سی

 زند ه با شد فا رسی تا این جها ن پاینده است

از گزند کین دشمن در اما نست فا رسی


گر نبو دی فا رسی آ یا چه میگفتیم ما

پا دشا ه کشور نطق و بیا نست فا رسی

هر کسی سر ما یه یی و دولتی آ رد بکف

دو لت و سر ما یه یی من در جها نست فا رسی

دشمنی ها ی عر ب از یا د من هر گز نرفت

پیکرت خو نین ز شمشیر و سنا نست فا رسی

ای برادر از دری فر قی ندارد فا رسی

چو ن دری هم اختر این آ سمانست فا رسی
 
فا رسی گفتیم و جان دادیم و رفتیم از جها ن

در شبستا ن عد م هم مهمانست فا رسیچند بیتی را سرودم با زبا ن نارسا

یا دگار شاعرا ن با ستا نست فا رسی


13 Sep . 2009