رسیدن: 10.05.2011 ؛ نشر : 19.06.2011 
خوبی گلها
مجموعه شعر برای اطفال
شاعر و نقاش: پروین پژواک

بهار

بهار دختری زیباست
او را می شناسیم
زلفانش هدیهء خداست
او را می شناسیم
بر سرش تاج طلاست
او را می شناسیم

تاجش آفتاب
زلفش باران
خودش رنگین کمان
او را می شناسیم.

۱۳۶۵/کابل/پروین پژواکSpring

Spring is a beautiful girl
We know her.
Her hair is a cascade of silver that comes down
We know her.
On her head is a shiny golden crown
We know her.
Her smile is the best in town
We know her.

Her hair is rain
Her crown is sun
Her smile is the rainbow…
We know her.

1999/Canada/Parween Pazhwak

www.ppazhwak.hozhaber.com