رسیدن به آسمایی:  28.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 25.03.2011 

 

رفعت حسینی    

 

 

 

 

     ذهن زخمی باد

       

 

درین برهنه گی شب

 

ز امتداد تباهی

 

و از وفور شقاوت

 

زلحظه های تهیدست

 

و ذهن زخمی باد

 

و خو گرفتن آتش

 

به آشیانۀ باد

 

ز درد های مکـرر

 

             و نامتناهی

 

ز ازدحام مراثی

 

و جان گرفتن هجران

 

ز سرزمین شهیدم

 

مکن حکایت دیگر

 

درین برهنه گی شب .

 

 

 

(((  (((