رسیدن به آسمایی:  28.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 25.03.2011 

 

رفعت حسینی    

 

 

 

           هجومِ

 

            منقلب انفجار

 

 

 

 ]یک  [

 

شکنجه بخشی عامیست .

  

 ]دو  [

 

طنینِ منقلبِ انفجار می آید .

 

 ]سه  [

 

هجومِ داغ گلوله

 

            ز باغ می گذرد

 

و از برهنه گی رنگِ سبز

 

                         می گذرد

 

و از ستاده گی هر درخت

 

                       می گذرد

 

و از سپیده دم کوهسار

 

                   می گذرد

 

و از غروب و شبِ بیقرار

 

                           می گذرد

 

و ز آسمانِ آبی و ابری و تیره

 

                           می گذرد

 

و از صدای عزیزِ پرنده نیز

 

                         می گذرد .

 

 

 ]چهار  [

 

شکنجه بخشی عامیست !

 

  برگرفته از دفتر :

 

  حرفِ اولِ باغ