رسیدن به آسمایی:  28.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 25.03.2011 

 

رفعت حسینی    

 

 

 

          . . . و مقطع

 

                        کدورت

 

 

 

. . . تکرار

 

تکرار می کنم

 

تکرار می کنم که خیابانِ شادِ قدیمی و منکسر

 

در شهرِ کودکی من

 

ذهنش

 

         چنان شگوفه های درخشانِ سیب بود

 

بویی نجیب داشت

 

          و مانندِ رقص بود

 

و مقطعِ تمامِ کدورت .

 

 

 

صد ها پرنده از سرش آرام می گذشت

 

زیبایی غروبی اش

 

                 آرامِش بود .

 

 

 

() () ()

 

 

 

درشهرِکودکی من

 

هر کوچه

 

            باغ بود

 

هر دِه

 

        تبسمی .

 

 

 

            آلمان ، دوهزارونه م.