رسیدن به آسمایی:  28.02.2011 ؛ نشر در آسمایی: 25.03.2011 

رفعت حسینی 

 

 

 

 

 

 

          هزار مرحلۀ 

 

                    سرنوشت 

 

 

 

برین خطوط

 

برین خطوطِ غریبِ کفِ دودستِ نجیبِ من

 

هزار مرحلۀ سرنوشت

 

                     نوشته ست

 

ولی

 

    تمامی آنها

 

آخری حزین دارند .

 

              )()()()(