رسیدن:  25.03.2011 ؛ نشر : 27.03.2011 
امیر آمو

تخنیک ، ملا و تکرار تاریخ

 

در سه دهه ی اخیر در پادشاه گردشی های مختلف بسیار چیزها شنیدیم : از نقل قولهای بزرگان گرفته تا وجیزه ها و سخنان بکر و... .یکی از آن جمله که ورد زبان جمع کثیری بود ، این عبارت بود : تاریخ تکرار نه میشود .
اما ما در همین چند صباح عمر خود تجربه کردیم و دیدیم که :
- همان شاه مخلوع دوباره به ارگ برگشت .
- جنرال سردار عبدالولی در پهلوی خسر در همان ارگ اکت قدرتمندان را مینمود و حتی به رتبه ی سترجنرالی و دریافت مدالها مفته خر گردید .
- انقلاب ثور که برگشت ناپذیر خوانده میشد ، برگشت کرد و عدد هفت سرچپه و هشت گردید.
مثل آن که هر حکم یک استثنا دارد و لابراتوار تجربه استثناها ، همین کشور خود ما افغانستان است . از این گپهای مکتبی و کتابی که بگذریم ، خوب به یاد دارم که یکی از دوستان که دیر باز دیدارش نصیب شده بود ، قصه ی بسیار جالبی از مادرکلان خود می کرد که بسیار دلچسپ بود و طبعاً با آب و تابی که آن دوست قصه میکرد کمی خنده هم می کردیم .
همو دوستم می گفت : در آن سالها که تازه مظاهر تخنیک در ده ما آهسته آهسته رواج می یافت ، مادرکلانم سخت به تشویش و هراس افتیده بود . از تیپ ریکاردر 530 جاپانی که با بطری می خواند خوشش نه می آمد ؛ می گفت خانه را بی برکت می سازد
 . از دیگ بخار نفرت داشت و دلیل می آورد که عروسها را بیکاره کرده و مزه ی گوشت را خراب ساخته است . از اشتوپ تیل خاکی می ترسید ... و همیشه با حسرت می گفت : برکت در تنور است ، تنوری که با تپی گاو و خر آتش شود ...
وقتی که برق در خانه ی ما فعال گردید دیگر خود را بسیار شکست خورده فکر می کرد . شام که گروپ را روشن می کردند در زیر زبان کرکر کنان می گفت : بلا واری یکی و یکبار روشن می شود و چشمها را خیره می سازد . وقتی که از کابلی ها شنیده بود که تلویزیون آمده است ، دیگر باورش نه می شد که کافرها همچو چیزی را جور نمایند . به خاطر این که معجزه ی تخنیک را بی ارزش جلوه دهد و از فکر و اعتقاد خود در برابر نواسه دفاع نماید ، می گفت : خداوند گور مسلمان را روشن ساخته است ، وای به جان این کافرها که در گور تاریک و باز در آخر در دوزخ می سوزند .  یکباری که به خاطر تداوی و داکتر به کابل رفته و چند شبی در خانه ی خواهرزاده ی خود می بود ، شبانه نه می خواست با تلویزیون روبه رو شود ، به یک بهانه یی زودتر می خوابید. یکی دو بار که در اتاق تلویزیون نشسته بود ، از مردها و نطاقان مرد روی خود را دور می داد و چادرش را به رخ می کشیده به اصطلاح روی می گرفت .
راستی اصل گپ یاد ما نه رود ، مثل آن که واقعاً تاریخ تکرار می شود و در این روزها فکر می کنم روح مادرکلان دوستم که حالا خرقه تهی کرده و به دارالبقا رفته است ، در وجود همین ملای معروف و مشهور ، برهان الدین ربانی حلول کرده است . با صحبت چند روز قبل این عالم دین ، که به نماینده گی از  تمام ملاها ، طالبان و چلی ها نفرت خود را از مظاهر تخنیک پیشرفته بیان کرد، تمام آن قصه های حدود سه دهه قبل به یادم آمد- شباهت عجیب و غریب .
برهان الدین ربانی به تمام علمای کرام و ملاها جداً از مظاهر تخنیک پیشرفته ، انترنت و به خصوص فیس بوک ، اخطار و هوشدار داد و گفت: اگر هوشیار و بیدار نه باشیم ، به زودی همین انترنتی ها و فیس بوکی ها قذرت ( قدرت ) را از پیش ما و شما می گیرند. این ملای درس خوانده که از تمام شرایط اسلام اصل نظافت را خوب رعایت می کند و با پیراهن و تنبان همیشه پاک ... ظاهر می شود و بسیار هوشیار و سایس به نظر می خورد ، واقعاً اصل گپ دل ملاها و طالبان را زده است و بی انصافی است اگر بگوییم که غلط گفته است . این ملای موقع شناس ، عرب شناس و عربی فهم که از حال و روز بزرگان عرب خوب خبر دارد و حتماً در تلویزیون دیده است که همین آفت فیس بوک بود که میلیونها تن را در میدان آزادی مصر جمع کرد و مرض ساری را در کشور های دیگر عربی فرستاد .
راستی ملای سیاسی ما دقیق قهر و غضب دل خود را خالی کرده است . راستی تخنیک و ترقی و ملا و طالب مثل جن و  بسم الله هستند ، هر دو قبرکن همدیگر اند .
اما یک گپ ناگفته می ماند ، باید از ملا صاحب که نام خدا در این شب و روز از تمام طالبان و چلی ها نماینده گی کرده می تواند بپرسیم این تخنیک لعنتی که آفت شما است ، جای شک نیست اما :
- این تفنگ را تخنیک به وجود نیاورده است ؟
- بمب را تخنیک ایجاد نه کرده است ؟
- همین بانکهای مسلمان و کافر که میلیونها دالر شما و سایر علمای کرام و طالبان را در دوبی ، سویس ، کانادا و امریکا به جریان انداخته است ، توسط همین کمپیوتر و انترنت لعنتی تنظیم نه می شوند ؟
به هر حال ما بیچاره ها چی می دانیم کتی ازین عقل قاصر روشنفکری که تنها در همین صد سال اخیر چندین بار از دست همین ملاها شکست خورده ایم . ملاها نام خدا در منفعت خود معجزه می نمایند .
به راستی چون وکلای روشنفکران ازچپ و راست اکنون در خدمت آنان قرار دارند ، بد نیست ما هم برای شان و به خاطر آرامش شان- که هرچند نه باشد متولیان دین خدا می باشند - مشوره بدهیم که : ری نه زنین تا وقتی که مثل همیشه در خدمت ملک دهکده ی جهانی (جهان خاکی ) قرار داشته باشید و از خط قرمز عبور نه کنید ، هیچ کدام خطری برای شما خادمان دین وجود نه خواهد داشت . فیسبوک و انترنت بلای جان کسانی است که تاریخ مصرف  شان پوره شده باشد و یا باید مانند شما و یا طالبان کنونی در گوشه ی دیگر شطرنج قرار بگیرند . خوشبختی شما ( طالب و ملای افغانستان ) در این است که منور و روشنفکر بی اتفاق است و همچنان مَلِک قریه ی جهانی تغییرات افغانستان را درین شنگ (ملا ) و شنگ دیگر طالب خلاصه کرده است . وای به حال پاکستانی بدبخت که شاعر و فیلسوف شان نیز در وصف ملا ها سروده است :
دین کافر ، دین فکر و اجتهاد
دین ملا فی سبیــل الله فســاد