رسیدن:  28.09.2011 ؛ نشر : 28.09.2011

هارون یوسفی  

چپه غلط

ما که کم را زیاد میگوییم

همه را باسواد میگوییم

دزد پشتاره دار را دایم

حامیی عرض و داد میگوییم

ما که اندازه را نمیدانیم

تنگ دل را گشاد میگوییم

خاینان را صدیق میسازیم

صادقان را شیاد میگوییم

نه پلانی و سنجشی داریم

آیه ها را ،ز ،یاد میگوییم

از گل آغا، قدوس میسازیم

عین الله را جواد میگوییم

هرکی را پا به روی ملت ماند

قهرمان جهاد میگوییم