رسیدن:  15.10.2011 ؛ نشر : 18.10.2011

شناسنامه  ی   "ابر، باران، دریا"

مجموعه ی نثر عرفانی

نوشته و نقاشی پروین پژواک

تو مادر ابر و باران و دریایی.

خاک تشنه از شیر پستان های تو سیراب می گردد و گیسوانت را زنان در کشتزارهای برنج شالی می کارند.

زمین در رحم تو می تپد، تو در اندیشه ی  من.