رسیدن: 10.05.2011 ؛ نشر : 12.05.2011 

خوبی گلها

 

مجموعه شعر برای اطفال

شاعر و رسام:  پروین پژواک

 

 1

پرنده در باغ

 

قلب مادر چقدر مهربان است.

پرنده ها در قلب مادرم خانه دارد.

هنگامی که سرم را بر سینهء مادرم می گذارم، صدای پرنده ها را می شنوم که در آن پرپر می زند.

وقتی مادرم خنده می کند، پرنده ها در خندهء او آواز می خواند.

وقتی مادرم گریه می کند، پرنده ها با بال های درخشان نقره ای از چشمان او پرواز می کند.

قلب مادرم به باغی سبز می ماند.

دلم می خواهد پرندهء کوچک خون بودم تا در قلب مادر جای می گرفتم.

 

۱۳۷۱/کابل/پروین پژواک

 

 

Little bird in green forest

 

My momís heart is so kind

The birds find a home in my momís heart forever

When I put my head to my momís chest

I can hear the Birds sounds like a river.

 

When my mom is laughing,

The birds are singing in her voice

When my mom is crying,

The birds are flying from her eyes.

 

I love my momís heart

My momís heart is like a green forest

I wish I could be a baby bird of blood

To live in her warm heartís nest.

 

2000/Canada/Parween Pazhwak

www.ppazhwak.hozhaber.com