رسیدن به آسمایی:  05.01.2011 ؛ نشر در آسمایی: 05.01.2011

رويا

په يوه ويشتمه نړۍ كې چيرې چې آسمانڅكه ودانۍ لوړي، خو دېرو افغانانو  ته لا د يوه خټين كور رويا پاتې ده. دا د كابل لوړپويزو ودانو په منځ كې هغه جونګړه ده چې د يوه رنځيدلي افغان په لاسونو ودانيږي، څو په كې خپلې روياګانې بيدې كړي.

هو، يوه ويشتمه پيړۍ ده، د آسمانڅكو ودانيو سيالۍ روانه ده، خو دا مټې او لاسونه لا په خټو او كې په مسكا سره خپله بي سينګاره او سپيڅلې رويا ودانوي. هغه رويا چې....

زيرك مليا