23 سپتمبر 2015

محمود نظری

 

اختر مبارکي

دوستانو مبارک مو لوی اختر سه

دو طن دښمنان مو لکه نار ډنګر سه

حساب سئ په حاجیانو او غازیانو کي

وطن مو پاک د شیطانانو ږیرور سه

له وطنه مو ورک ټول کنجر او بې حیا سه

پیدا مو د ولس چاودو زړو ته رفوګر سه

عبادتونه اطاعتونه مو خدای قبول کړه

دا پاته ژوند مو اوږد او خوندور سه

همداسې خپل حق غواړه لږ مټور سه

دا وطن ستا دی زړه ور او ژبه ور سه

ودي رېږدوله په یو ږغ ټول واکپرستان

دا د افغان یوالی مو درته بختور سه