25.01.2015

رشاد وسا

غم دوری

غمم از دوری تو کم نباشد
به چشمم جز نم ماتم نباشد
تو رفتی عمر من آغوش غم شد
رهایی از غمت یکدم نباشد
نمیدانی که زخم سینه ام را
بجز رویت دگر مر هم نباشد
بیا جانا که مردم از غم تو
بیا تا این غم پیهم نباشد
تو گر باشی سرور و شادمانیست
نباشی شادمانی هم نباشد
دریغا زندگی از ترک تازت
چشم بر هم زنی آدم نباشد
چه میشد گر درین دنیای فانی
ز هر سو ترکتاز غم نباشد


24 جنوری 2015