05.06.2015

شیما غفوری

 

شکست

 

شکست جزء لاینفک زندگی فردی و اجتماعی میباشد. ولی هرگاه شکست ها آگاهانه ارزیابی گردیده و نتایج منظقی آن در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گیرد، درسی است که عامل جهش به جلو خواهد بود. با این سروده ام بهترین ها را برای وطنداران و میهنم آزرو مینمایم.

 

چه دردی ملتهب تر است از شکست؟

که بود ها به لحظه یی رَوَد ز دست

شکست  بی صدای دل

شکست تن چو جام گِل       

شکست نور دیده یی              

شکست قد کشیده یی

شکست بال یک عقاب

شکست شیشۀ حجاب

شکست عزم جزم کس

شکست باوَرَت به کس

شکست آب و آبرو

شکست آن یکی سبو