15.01.2015

 

زرغونه عبیدی

 

پیام من به افراطیون دین!

***

 

بالاتر از سکوت

 

 میاییم

در امتداد نور

از جوهر انسانیت

با وسعت اندیشه ی آزاد

که ما را رسته کرده است

میاییم از تکامل باور

بالاتر از مرز، بالاتر از سکوت

که تاریخ قدامتش

ما را خسته کرده است

میاییم از حقیقت زن

که شاهکار خدا است

که در او نطفه ی ما ریشه میزند

تا با حضور مان

بر باد کنیم خواب پریشان دریده را

از تعرض و هزیان

تا  قصه بگوییم از اعجاز جهان

که در فکر فتح سیارات دیگر است

و اما در جنون افراطیون دین

دنیا بکام شان تنها مذکر است

و در جهل اندیشه های شان

نام زن هنوز

عاجزه و یا هم سیاه سر است

و جایگاه ی او

در خوابگاه ی یا که کنار منقل است

و گلبرگ صورتش

 با ضرب دست شان کبود و پرپر است

و سهم صدایش

ناچیزدر خروش سهمگین شوهر است

میاییم

تا از ممکن بگوییم

 که " نا " در مقابلش

 یک حرف خود سر است

میاییم از تکاملِ ایمان

که در آن زن چون مرد

توانش بفراست برابر است

میاییم با قامت بلند

چون موج خروشان

در رود خالی از شوق زندگی

تا ولوله گردیم بلبل در چمن را

تا سبز بسازیم این دشت و دمن را

تا آغاز شویم بودن زن را

پرواز عقابی دخت وطن

 

14.01.2015