منصور سایل شبآهنگ
 
          
 
 
دلبسته گی

 
 

تو زیبایی!

تو چنان زیبایی

که خالی از قشنگی تو

کم نیست.تو دریای از جاذبه

تو جاذبه ی دریایی

و موج درموج

موج درموج

موج درموج

پیوسته بیباک

و

شگفت انگیز

شکوهمند

می آیی

برای بردن من

برای خوردن من

و مرا از غرق شدن در تو غم نیست.اووو....

.اما من

به جویباری دل بسته ام

که از تاکستان سوخته ی من می گذرد

و زمزمه اش را

ـــــ اگرچه زمزم نیست ـــــ

با شط ازشراب بهشت نیز

عوض نخواهم کرد.

حتا با تو.و می دانم

می دانم

می دانم که خواستن

همیشه توانستن هم نیست.

*******بنوشم چشمهایت را......( جهان را سربه سر دیدم سراب است)

تو این گویی و درچشمانت آب است

بنوشم چشمهایت را.......... و بینم

که بیداری ما هم عین خــــواب است