14.11.2007

سخیداد هاتف

به شما چی؟


امروز در سایت بی بی سی خواندم که کرزی از بی توجهی دولتمردان افغانستان نسبت به وضع مردم
 شکایت کرده. ماه ها قبل در جایی خواندم که دولتمردان و قدرتمندان زمین ها و خانه های مردم را غصب می کنند و... در آن وقت نظمی نوشتم طنزآلود از زبان غاصبان خطاب به مردم ، اما پرورش اش ندادم و نشرش هم نکردم. حالا آن نظم را اینجا می گذارم ( البته با حذف بعضی ابیات ) :

من غاصب ِ املاک ِ شمایم ، به شما چی؟

مسئول به درگاه ِ خدایم ، به شما چی ؟از معصیت ِغصب ِ زمین فرض کن اکنون

در قعر جهنم شده جایم ، به شما چی؟هر بنده گناهی کند و توبه نماید

من نیز پسان توبه نمایم ، به شما چی؟گیرم منم آن دزد که زد جیب شما را

مادر بنشیند به عزایم ! به شما چی ؟خود عقل بگوید که بخور مال ِ کسان را

( من هم که یکی از عقلایم ) ، به شما چی؟هر وقت که منع ِ عقلا راه ببندد

محظوظ ز اذن فقهایم ، به شما چی ؟در رسم دموکراسی و آزادی ِ مشرب

بنده علنا " غصب گرا"یم ، به شما چی ؟نالید که بی نان و نوایید ، به من چی؟

گویید که من کامروایم ، به شما چی ؟