" چه بگویم که دل افسردگیت

از میان برخیزد

نفس گرم گوزن کوهی

چه تواند کردن

- سردی برف زمستان را؟..." کدکنی

پرویز کامبخش عزیز،

تو گالیله نیستی و ما هم در قرون وسطی زندگی نمیکنیم ،تا تفتیش عقاید شویم و توبۀ مان بدهند. ترا رژیمی به زندان افگنده ، که وقتی از دمکراسی حرف میزند تو گویی مدخل و مخرجش را جـر خواهد داد. و خوب هم آگاه است ، که یک اصل عمدۀ دموکراسی آزادی بیان وعقیده است. ولی رژیم کابل از روز تکیه زدن بر اریکۀ قدرت تا امروز این اصل اساسی دموکراسی را زیر پا نموده است و... بگذریم.

اینک من با :قلم و قدم و درم با توام و به یقین همۀ روشنفکران افغان با تو اند.

مسعود اطرافی