پیام تسلیت کانون فرهنگی آسمایی

با کمال تأسف خبر یافتیم که  پوهاند کاظم آهنگ استاد سابقه دار پوهنتون کابل در اثر  بیماری قلبی، در سن هفتاد و سه ساله گی در کابل  چشم از جهان بست .

پوهاند کاظم آهنگ  در عرصهء ژورنالیزم چندین اثر نوشته و نشر کرده است؛ در بنیادگذاری دانشکدهء ژورنالیزم پوهنتون کابل سهم داشته و مدت بیست سال تمام ریاست این کانون را برعهده داشت و  شمار کثیری از ژورنالستان افغان در محضر وی درس خوانده اند.

ما وفات این استاد سابقه دار پوهنتون کابل را به همکاران و بازمانده گانش تسلیت گفته و روحش را شاد و قرین آرامش می خواهیم .

کانون فرهنگی آسمایی

جمهوری اتحادی آلمان -08.01.2008