رسیدن به آسمایی :02.2008 .29؛ تاریخ نشر در آسمایی :03.2008 .01

 

فریدون نقاش زاده
 

چهارشنبه ها

با چارشنبه ها هم چای هم غزل

هم ناز هم نگاه هم قند هم عسل ...

از راه میرسد با یک سبد سپید

از راه میرسد با یک بغل غزل

او میرسد ، نهان در چین چادرش

من میشناسم، آن رفتار بی بَدل

جایش کنار در، در باز میشود

هُرمش چه بی مثال عطرش چه بی مَثل

روبند خویش را بالا که میکند

آبیست آسمان مهتاب در بغل

پیش نگاه او نه قافیه نه وزن

عقل من است کور شعر من است شَل ...

من چارشنبه ها تکرار میشوم

با ناز با نگاه با قند با عسل

***

 25.02.2007 مونشن