پیام تسلیت افغا نهای مقیم بلغا ریا

مر حو م شا د روان ډ ګروال ا لحا ج د ستګیر خان به عمر ۸۳ سا له گی سا عت د و شب عید اضحی ۲۸ قو س ۱۳۸۶ د و ر از وطن و مرد م رنج و بلا کشید ه افغا نستا ن در حا لت مها جر ت دا عی اجل را لبیک ګفت :

ا نا الله و انا الیه را جعو ن ۰

مرحو م شا د روان ډ ګروا ل الحا ج دستګیرخا ن شخصیت ملی؛مرد می؛ وطن و خدا پرست د ر سال ۱۳۰۳ شمسی هجرې د ر هرا ت متولد و بعد دروس خا نګی از جد مر حومی خو یش شا مل رشد یه ؛بعدا شا مل حر بی ښونڅۍ و از حر بی پو هنتون در رشته تخنیک فا ر غ ا لتحصیل ګرد ید۰ الحا ج د ستګیر خا ن بعد فرا غت در فرا ه؛ قند ها ر؛کا بل؛ ګرد یز وخوست بعد سی سا ل خد مت تقا عد نمو د ؛و د ر ا خیر بعد تقا عدعضو یت ریاست تفتیش وزارت داخله را حا صل و به کما ل اما نت و صد ا قت اجرا و انجا م و ظا یف نمو ده است ۰

مر حو م شا د روان ډ ګروا ل الحا ج دستګر خا ن به مثل میلو نها مها جر د ور از وطن اخرین ایا م زنده ګی را د ر مها جر ت در بلغا ریا سپرې نمود .

مر حو م شا د روان د ګروا ل دستګیر خا ن د وبا ربه زیارت حج مشر ف ګر د ید ه و شخصیت متد ین بی تعصب بو د ه به عقا ید دیګرا ن مخا لفت ندا شت و متو اضح بو ده با همه کسا ن و ما افغانهای مقیم بلغا ریا د وست و مهر با ن بود ۰

ما وفا ت مر حو می را ضا یعه بزرګ مید ا نیم وبه ا قا رب و دو ستا ن شا ن صبر جمیل وبه الحا ج مرحو می جنت فردوس را می طلبیم ۰