رسیدن به آسمایی:01.2008 .06 ؛ تاریخ نشر در آسمایی :01.2008 .013

 

شعر از:انوپ اوبرای، شاعر هندی

 منبع:مجله گونگهت

برگردان: جاوید فرهاد

 

رقاصه

 

خواهرم، رقاصه!

چشمهايت غزلِ "نگال" است

ونگاههاي تو آرامشي در "تاج محل".

قامتت هندسهء شهوت نيست

که تني چند در آن

نقطهء لذت خود رسم کنند

قامتت  معبد روياي بر همين هاست

خواهرم رقاصه!

رقص هايت چقدر غمگين است

زنگ پازيب تو تفسير غم کودکي  تست

که گرسنه است، و انگشت پدر مي چوشد

تو در اين دلتنگي

مثل احساس حقيقت به خدا نزديکي

سازها " سرگم" دلتنگي تست

"راگها" شاعر تنهايي تو

دل تو

مثل معصوميت گنجشک است

و سکوتت قصهء  کوچ کبوتر در بار

خواهرم رقاصه!

 اين کرت هوش کني

گريه هايت آب "گنگا"ي مقدس نشود

که در آن چند تن بيهوده

         عسل تقصير کنند...

***