یادبود  از استاد محمد اعظم عبیدی ، نخستین مدیر مسوول آسمایی