رسیدن: 14.08.2012 ؛ نشر : 15.08.2012
 

فراخوان وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به نخستین سیمینار طنز

 

وزارت اطلاعات و فرهنگ درنظر دارد نخستین سیمینار طنزنگاری را دایر نماید.

ازطنزنویسان، نمایشنامه نویسان و کارتونیست های کشور تقاضا می شود تا آثار شان را به کمیسیون مربوط در وزارت اطلاعات و فرهنگ ارسال نمایند.

آثار میتواند شامل این موارد باشند:

       نقش طنز درمبارزه با معایب و مفاسد جامعه امروزی افغانستان.
       اثرات خنده و ظرافت در التیام آلام روحی و عصبیت های اجتماعی.
       نقش طنز در استقرار دموکراسی.
       نقش طنز برضد جنگ و تامین صلح در کشور ما.
       نویسنده گان و هنرمندان میتوانند سایر جنبه های هنر طنز پردازی را نیز به بحث و بررسی گیرند.
 
خط برقی:           najib.najwa786@gmail.com
najibullah_najwa@yahoo.com                        
 
شماره های تماس: 0798117866  /  0798980882