رسیدن: 01.01.2012 ؛ نشر : 02.01.2012

هارون یوسفی
 

دل کفک
 

بگذار که از گدودیِ شار بگویم

از نرخ و نوای سرِ بازار بگویم

بگذار که از رشوت و از دزدی وقاچاق

از رهبر و از والیِ چوتار بگویم

بگذار حکایت کنم از جنگ برایت

از رفتنِ مردانِ سرِ دار بگویم

از بوی شفاخانه و کمبودیِ دکتور

از قلتِ دارو و پرستار بگویم

از خانه بدوشی و زسرمای زمستان

از کودکِ بیچاره وبیمار بگویم

بگذار بگویم که دران جرگه چی ها بود

از بویِ بدِ خشتک و نصوار بگویم

من دل کفکم از همهء بی پدری ها

تا چند از این خر...ی تکرار بگویم

 
2011-12-27