رسیدن: 03.01.2012 ؛ نشر : 04.01.2012

 

حمیرا نکهت دستگیرزاده
 
 


از خبر ها : " زنی خود را به دریای آمو انداخت"

پناه


آمو
بازترین آغوش،
برای پناه گریز ترین آهوان
با تن صخره هایت سخت
با موجت تند و شتابان
می لغزد
ماهی
نه ماهی
در تو
نه بر تو
تا بربایی اش از درد
تا بربایی اش از اشک
7-10-2011

 
***

لینک ها:

صفحه ی ویژه ی حمیرا نکهت دستگیرزاده