نشر : 28.10.2012

حمیرا نکهت دستگیرزاده

سیاه
 

به میمنه و عید خونین اش

رنگ روز تان سیاه
آه
...اینهمه برای کی
سقوط میکنید؟
رنگ عشق های تان سیاه
آه
این همه برای چی هبوط میکنید؟

خط خون و انفجار
خط مرگ و انتحار
این چنین بهشت روشن مرا
چرا
خالی از حلاوت و سرور میکنید
در بهشت ذهن من چرا
جوی شیر را
جویبار خون
حوض کوثر مرا
رود بار اشک شور میکنید؟
در میان باغ باورم
چرا

قصد جان حورمیکند؟
ذهن پاک و روشن مرا چرا؟
از خیال یک تقدس بزرگ
دور دور میکنید؟

ای تمام روز تان سیاه
آه
عشق های نیم سوز تان سیاه
آه
عشق آبی مرا چرا
در میان خون و انفجار
سوگوار مرگ نور میکنید؟
ای تمام روزهای تان سیاه
از برای کی
مرگ را وسیلۀ حضور میکنید؟

26/10/2012