رسیدن: 16.04.2012 ؛ نشر : 17.04.2012

 

پوهنمل محمود نظری

 

د پوهاند زیار  په شعر کې طنزی توکې

دوهمه برخه

 

۲- هجو

د زیار صاحب د هجوی یوه بیلګه :کته کړی مېړه

 

مېړه دلته کته کړی خر د ښځې

تل يې اېښې د سپرلۍ په پار پرې کته

که لغتې خوري پر خوله لکه د خرې ترې،

دا په دې چې د خرې مينه ده لغته !

 

۳ - هزل

د زیار صاحب د هزل بیلګې :

 

- کېله او ډگه

 هغه لومړی لوڅوي

او  هله يې پر خوله منډي...

خو دا بله ،

لومړی پوښوي

                     او  بيايې پر خوله ورمنډي!!؟

*نوې خبرې

هغه خبرې مارکس و فروايد وکړې

چې وې له مخه له نورو پټې:

د انسان آره اړه به څه وي،

 پرته له خېټې، پرته له خوټې!!

 

 

۴- ټوکې

 

راهبه

وکړه ما مسلمان هيله ترې د مينې

راهبې خبره تېﻻره په خندا کړه...

په احساس يې د گناه خپل صليب ښکل کړ

بيا يې کش پر ځان له هر خوا چليپاکړه!

***

زما بوختيا

زه سر گرولو ته وخت  نه لرم،

پاتې لا ،

         سرجوړولو ته!!؟

***

ولږه

دين و سياست

                      د مړې خېټي

                                           کار دی...

په دې چې:              

     ولږې ته

       نه مسلمان ټينګېدای شي

                                                       او نه کافر!

***

خدای کورکه لمباځی؟

زياتره مسلما نان

                      جوما ت ته

                                      د لمباځي په سترګه ګوري

چې خپل ورځني ګناهونه

                                  پکې پرېمينځي

 

 

 نور بیا