رسیدن: 30.10.2012 ؛ نشر : 02.11.2012

رفعت حسینی

جای خالی خدا در دانه ی برنج

 

دخترم مریم کوزل حسینی««Mariam  Kühsel- Hussaini، در سال دو هزارو ده عیسایی ، رومانی نوشت به نام " خدا در دانه ی برنج"   (Gott  im  Reis korn)  که از سوی دستگاه نشر "یونیورستی برلین "در همان  وقت در آلمان نتشـرگردید. کتاب به زبان آلمانی نگاشـته شده است .

 

این رومان ، به تعبیری ، نوعی زنده گینامه ی منست با اضافه های فکری و ذهنی و خیالی نویسنده ی کتاب .

 

من در همان آوانِ انتشار رومان و دو بار خواندن کتاب  با تأنی ، تردید هـای اندیشه یی و عدم موافقت خویش را در رابطه با بعضی نکته ها و مطالب مندرج در رومان به شخص نویسنده ی کتاب و  نیز گزیده گانِ خواننده ی " خدا در دانهء برنج " مطرح کردم و داشته های ذهنی خود را بیان نمودم که اینک به گونه ی نگارشی اما  با اختصـار ،به شما نخبه گان و روشنگران پیشکش می گردد.

 

در این کتاب از پدرم استاد روانشاد سناتور سید محمد داوود حسینی که از یگانه های روزگار در خوشنویسیت تذکراتی است . بدون تردید باید نوشت که وی به حیث هنروری  پیشتاز و یکتا و بی همانند و استاد در خطاطی  و از شناخته گان روزگارخویش  در ادب ، شایسته ی هر نوع یاد آوری و تکریم است و به زنده گی او پرداختن  نام وی در تأریخ هنـر خوشنویسی  در  شمار یگانه گانی چون میر عماد ، میر عبـدالرحمان و میر عطـا محمـد شـاه حسینی می آید. اگر این کار، در آن رومان ،  به تنهایی صورت می پذیرفت  .در حالی که در رومان" خـدا در دانه ی برنج "  از یکی دیگر از مشاهیر اجتماعی کشور نیز یاد آوری شده و تصویری از وی در کتاب چاپ گـردیده است .این شخص آدم خوشنام و نیک اندیشی  نیست و یکی از نخبه گانِ ضد روشنگریست .  فشارها و روشهـای خشن و گونه  گونی  که وی  بر چیـز فهمان و آزادی جویان و مساوات روشان فرو گذار نه کرده است، شناخته شده و مشهوراست  .

 

گزیده گانی که مایل باشتد می توانند نظری، از این دست و برهه، بر رومان یا د شـده بیندازند.

 

                                                                                        پایان

***

لینک های مرتبط با موضوع :

- رفیع شاهد- «خدا در دانه ی برنج»