رسیدن: 22.10.2012 ؛ نشر : 22.10.2012


رفعت حسینی

 

افرای تنها

      در دشتِ خاکستر  

 

سپیده دم

در آن ادبارِ بی برگی

طلوعِ باغ

       تنها بود

و در شب های مهتابی

عبورِ نور

         از لای درختان

                     نیز

                       تنها بود

و در روزانِ پاییزی

رخِ افسردهء خورشید

                    تنها بود

و آوایی که از سوی شتابِ عشق می آمد

و رنگِ نازنینِ چشم او را داشت

                                 با خود

                                      نیز تنها بود !

 

 

****

 

 

زمستان

تا به کنه خویش

                  تنها بود

و در هذیانِ بیداری

غریوِ باد

         تنها بود

و افرایی به روی دشتِ خاکستر

ــ در آن باغِ اسیرِ هجرتِ نام آورانِ باغ  ــ

گرفته دل

         و

          تنها بود

فضای صافِ عرفان

                    ناگزیر از دَرد و تنها بود

و بوی شبدر و نرگس

ـ در افسانه ودر حرمان ـ

به سانِ اشک

               تنها بود

و دستِ او

ـ که چون یخ بود

                 و می لرزید ـ

                             تنها بود

و انگشتش

ـ چو شاخِ تاک ـ

                   تنها بود

و چشمِ او

ـ چو بی امت پیمبر ـ

                   یکهء جاوید

                              و تنها بود

فلق تنها

شفق تنها

و خوابِ رنگ

                 تنها بود

و معبد ها

          و مسجد ها

و ذکرِ عابدان

              تنهای تنها بود .

 

 

****

 

 

قلم تنها

سخن تنها

و شعرِ سبز

            بُد تنها

خموشی بود تنها

                هایهو تنها .

 

****

 

 

زبانِ کودکان تنها

و خواب طفل

             در گهواره بُد تنها

و در جنگل

           صدای مرغکان تنها

و جای پای آهو

               ـ جا به جا ـ

                          تنها

                      ـ به روی دشت ـ

و صیادِ دغل

            در مکرِخود

                       تنها .

               

 

****

 

 

و گورستان

ـ تما مش خاطراتِ مرده ـ

                              بُد تنها

و کوهستانِ شهرِ بی خدا

                          تنها !

 

برلین ،

جنوری نودونه عیسایی