رسیدن: 28.02.2012 ؛ نشر : 29.02.2012

 رشاد وسا

به چمن ز خون بسمل همه جا بهار نازست
دم تیغ آن تبسم رگ گل برید ه باشد

آقای جاوید فرهاد، در سایت وزین خاوران، بیت بالا را یکی از مشکل ترین ابیات بیدل، گفنه اند و به دنبال آن اصطلاحات محسوس و غیر محسوس و دال و مدلول را بار بار به کار برد ه اند و نوشته خود را با این اصطلاحات پیچیده و دشوار ساخته اند و برای خواننده گان درد سر آفریده اند .

باید گفت که این بیت یکی از مشکل ترین ابیا ت بیدل نیست بلکه یکی از زیباترین ابیات بیدل است .  دیگر این که ایشان نه گفته اندکه در ین بیت محسوس و نا محسوس در کجا قرار دارند و دال و مدلول کدام است . ایشان به طور غیر ضروری معنای کلمه ی بسمل را که همه گان می دانند بیان کرده اند و در همان جا معنای ناز را شکوه گفته اند که این هم درست نیست . ناز را می توان زیبا و لطیف ترجمه کرد و شکوه را عظمت و شوکت معنا کرد . تا جایی که من می بینم در بیت بالا همه چیز به روشنی بیان شده است . یعنی دم تیغ تبسم معشوق رگ گل را بریده که در اثر آن بهار ناز ایجاد شده است .اما این که چرا بیدل تبسم معشو ق را تیغ گفته است و چرا از بریده شدن رگ گل بهار ، ناز ایجاد شده است آقای جاوید فرهاد خود را ز حمت نه داده اند که آن را تفسیر نمایند و اصطلاحات دال و مدلول و محسوس و نامحسوس را به کر سی بنشانند . می توان گفت که آقای جاوید فرهاد مانند بیدل شناسان گذشته کشور ما که بعض شان از خیرات نام و نشا ن بیدل به مقامات بلند دولتی دست یافته اند سرسری گذشته اند . ایشان می خواهند که به این ساده گی بر کرسی بیدل شناسی که کرسی بسیار شکوهمند است تکیه زنند . آقای جاوید فرهاد باید بیاموزند که این سایت های خبری نشریه های اختصاصی ادبی نیستند . باید با زبان رسا صحبت نمود . آیا ایشان می خواهند که مردم از ایشان چیزی بیاموزند و یا می خوا هند به مردم وانمود کنند که ایشان دانشمند و بیدل شناس اند .


آلمان 28فبروری