رسیدن: 28.10.2012 ؛ نشر : 28.10.2012

هارون یوسفی

لیلام

 

بیا که اعلان شده، این وطن ارزان شده

ببر که خاکِ وطن، قیمتِ تنبان شده

بیا ، بُبر تیل و سنگ، تیل چه آید به کار؟

لعلِ بدخشانِ ما نصیبِ دزدان شده

بخر بتِ بامیان، دانه به شش صد دلار

منارِ بست و هرات، دوکم دو تومان شده

عشق نیاید به کار، یا گل سرخ و انار

ز خون مردم وطن، به رنکِ الوان شده

رستمِ شهنامه را ، قیمتِ یک جَو بخر

هر که فراوان بِکشت، رستمِ دستان شده

های! ببر شیر را ، با قفس از باغِ وحش

رهبر ما را نگر، رهبرِ شیران شده!

بود و نبودِ وطن، به رایگان برده اند

مردمِ بیچاره ام، لوله و لوپان شده


لندن