رسیدن: 01.01.2012 ؛ نشر : 03.01.2012

کاکه تیغون

 

معذرت های سال

 

به گزارش تیغون پرس سال گذشتۀ میلادی سالی بود که در آن میزان معذرت خواهی ها به صورت حیرت آوری بیشتر از حد انتظار پژوهشگران عرصۀ معذرت نگاری بوده است. با آنکه  دلایلی فراوانی  از حدود پنج هزار سال بدینسو برای معذرت خواهی وجود داشته، با آنهم  جز  چندین میلیون زن و کودکی که روزانه به این کار مبادرت می ورزیده اند، باقی مردم رغبتی چندانی به آن نشان نمی داده اند. در مورد علت های صعود ناگهانی این کار هنوز نظرات معذرت شناسانه منتشر نشده  ولی عجالتاً می توان نزدیک شدن روز جزا و سرعت گرفتن خروج نیروهای ناتو را به عنوان دلیل های موءقت ذکر کرد.

تیغون پرس نمونه های از این معذرت خواهی ها را برای عبرت خلایق منتشر کرده است:

 

رییس جمهور: معذرت می خواهم که تا حال هیچگاه از هیچکسی به هیچ مناسبتی معذرت نخواسته ام.

 

طالبان: ما از بی نوبتی های که در عملیات انتحاری رخ می دهد و باعث می شود که بعضی از ساکنین کشور شهید پرور ما  نتوانند به وقت مناسب به بهشت برسند، از تمام شهدای باالفعل و شهدای باالقوه معذرت می خواهیم.

 

حکومت: از تطبیق پیش از وقت قانون معذرت می خواهیم

 

پارلمان: معذرت می خواهیم که هیچ دلیلی برای معذرت خواهی نداریم.

 

اپوزیسیون: معذرت می خواهیم که هنوز نمی دانیم از که معذرت بخواهیم.

 

ناتو: چندین روز است که به صورت متواتر از اجرای عملیات شبانه خود معذرت می خواهیم اما در تاریکی های شب شنیده نمی شود.

 

مرحوم بن لادن: هر آینه معذرت می خواهم از جمیع دوستان پاکستانی که نتوانستند بیشتر از آنچه که توانستند، با مهمان نوازی های خود مرا دلشاد گردانند.

 

عایشه: از تمام سوراخ های جهان معذرت می خواهم.

 

طیارۀ بدون سرنشین: به علت داشتن غرور بی جای برای سواری ندادن، از سرنشینان تمام طیاره ها معذرت می خواهم.

 

عدد 39: از تمام گاو ها و تمام مُرده ها معذرت می خواهم که دیگران با دیدن و شنیدن من به یاد "مُرده گاو" می افتند.

حقوق بشر: از تمام معذرت های که خواسته نشده و باید خواسته می شد، و از تمام معذرت های که خواسته شده و نباید خواسته می شد، معذرت می خواهم.

 

ملا عمر: به علت نداشتن آدرس از تمام برادران راضی خود معذرت می خواهم.

 

موسیقی: وقتی موسیقی افغانی را ـ با معذرت ـ می شنوم به این نظر می رسم که اکثر خواننده ها و نوازنده ها باید از من معذرت بخواهند نه من از آنها.

 

 

عاشق:    تو سر بودی و من در زیر و سرعت بود بی پایان

             که شد چیزی سرازیر، اکسپرس، من معذرت خواهم

 

معذرت: معذرت می خواهم که چرا با این همه استفادۀ شایانی که از من شده، هنوز  از خوشی سکته نکرده ام.

 

 

کاکه تیغون: ما از تمام آنهای که نوشته های ما را نمی خوانند و وقت خود را با خواندن چیزهای دیگر ضایع می کنند، معذرت می خواهیم.

 

                                               اول جنوری،2012، هامبورگ،