رسیدن: 03.06.2012 ؛ نشر : 05.06.2012

رشاد وسا
 

برگی چند از نهفته های تاریخ

برگی چند از نهفته های تاریخ، نام کتابیست که به تازه گی از چاپ برآمده ا ست. این اثر دو جلدی که پوش آن با تصاویری از یادگار های تاریخی کشور ما و تصویر مولف گرانقدر هنرمندانه مزین گردیده است دارای تقریبا هزار صفحه است .

آقای خالد صدیق، مولف کتاب کسی است که خودش و خانواده اش قربانی عظیم فاجعه استبداد گردیده ،عمق و پهنای این فاجعه را با خون و پوست خویش لمس کرده و در یافته است . شرح این فاجعه جانسوز را در اثر چهار صد صفحه یی منتشره سال 2007 به نام از خاطراتم مفصلا شرح داده اند . آغاز این فاجعه بزرگ بر می گردد به سال 1311 خورشیدی که مو لف کتاب در آن وقت شش سال عمر داشته است . می توان گفت که این فریادهای ا عتر اض مدت هشتاد سال در سینه ی نویسنده در حالت انتظار  جا گرفته بود ؛  که این هم یک بایگانی عظیم است.

برادران چرخی یعنی غلام نبی خان چرخی ، غلام جیلانی خان چرخی ، عبدالعزیز خان چرخی و غلام صدیق خان چرخی فرزندان سپهسالار غلام حیدر خان چرخی ، اعضای بلند پایه ی دولت امانی بودند که به خاطر وفاداری به آرمان های ترقی خواهانه ی امان الله خان با عده ی زیادی از بسته گانشان توسط نادرشاه به شهادت رسیدند و بازمانده گانشان به طور دسته جمعی به زندان هاافگنده شدند .

آن چی مایه ی شگفتی است شیوه کلام نویبسنده است که با تمام آلام و مصایبی که دیده و کشیده است در سراسر کتاب یک کلمه ی دشنام گونه و اهانت آمیز در مقابل کسانی که این سرنوشت تلخ را بر خودش و خانواده اش تحمیل کرده اند، به کار نه برده است . نویسنده مثل یک نا ظر  بیطرف فقط حقایق را بیان کرده است . خوانند ه از ورای مطالعه ی کتاب درمی یابد که نویسنده کتاب را نه به خاطر انتقام بلکه به خاطر آن که چهره ی حقیقی استبداد را به حیث یک پدیده زشت و ناروا بشناساند تا نسل های آینده از آن آگاه شوند. کتاب برگی چند از نهفته های تاریخ شرح وقایع مهم پادشاهی امان الله خا ن ، دوره اغتشاش و چی گونه گی به قدرت رسیدن نادر خان و پیامد های آن ر ا شرح داده است . بخش مهمتر کتاب یادواره یی است از قربانیان حاکمان آن دوره . همچنان در کتاب از جنبش های آزادی خواهی و مشروطه خواهان نیز یادآوری شده است و مبارزین سیاسی آن عصر را به خواننده گان معرفی مینماید . این در واقع  تعریف دوره ی چهل ساله آل یحیی را به حیث یک دوره آرامش و سعادت بود از اعتبار ساقط می نماید .

نویسنده برای پشتوانه ی گفته های خویش شواهدی از مورخین نام دار و شخصیت های فرهنگی و سیاسی کشور مانند میر غلام محمد غبار ، محمد صدیق فرهنگ، عبدالحی حبیبی ، فیض محمد کاتب ، جمشید شعله ، محمد آصف آهنگ و نصیر مهر ین را در کتاب خویش می آورد .

آن چی را که من بیشتر پسندیدم انگشت گذاشتن آقای خالد صدیق به آن روحانی نمایانی است که با فتواهای ناحق خود فاجعه می آفرینند و خیر  و سعادت مردم کشور را به خاطر خواهشات ناپاک خویش زیر پا می نمایند .  چنین روشنگویی در مورد این مساله را در کمتر کتابی دیده ام.  آقای خالد صدیق که از طبع شعر برخوردار اند قصیده ی شیوایی از استاد خلیل الله خلیلی و اشعار زیبای شاعر انقلابی میر علی احمد شامل را هم در کتاب خویش گنجانیده اند. کتاب دارای تصاویری از شخصیت های تاریخی ، قربانیان استبداد و مبارزین ملی کشور نیز می باشد.

دست آورد های بزرگ آقای خالد  صدیق را برای ایشان تبریک گفته کامیابی های بیشتر شان را آرزو می کنم .
6 می 2012 آلمان