11.06.2012

پیام تسلیت به فرهنگی فرهیخته جناب صبورالله سیاهسنگ

فرهنگی گرانقدر و همکار گرانمایه جناب صبوراله سیاهسنگ،

به این وسیله از جانب خود و تمام همکاران آسمایی ، مراتب همدردی و غمشریکی را به مناسبت درگذشت پدر بزرگوار تان، به شما و تمام بازمانده گان آن مرحوم تقدیم می دارم. پدری که فرزندی همچو شما دارد ، مرگ هم توان زدودن نامش را نه دارد.
روان آن بزرگوار همیشه در آسایش و خوشبختی باد و درد و مصیبت بیشتر از شما و همه ی خانواده ی محترم تان به دور

دست تان را از دور می فشارم

حمید عبیدی

مدیر مسوول آسمایی


11.06.2012- جمهوری اتحادی آلمان