نشر در آسمایی : 11.2014.07 

 

استاد عبدالرحمان پژواک
 

حقوق نسوان

بسا سخن که ازو کار ملک ویران است

یکی از آن سخن اندر حقوق نسوان است

سخن نه بر سرمرد و زن است از پی جنس

سخن شناس نه ای جان من سخن آن است

نه هر که مرد نباشد زنش توان گفتن

نه هر که زن نبود در شمار مردان است

خطاست اینکه بود مرد در مثل خورشید

نه زن درست به تشبیه ماه تابان است

که زن نکرده ز مرد استعاره نور وجود

فروغ هستی هر دو ز نور یزدان است

دو دست دارد زانسان که پیکر انسان

دو دست پیکر کشور زنان و مردان است

نه آن که راست شناسی یکی و چپ دگری

دو دست هستند یک دست این و یک آن است

بهر دیار که رفتم، اگر دیاری است

که فرق بین زن و مرد آن نه زینسان است

چو مرد بی‏خرد افتاده زن شده عاطل

اگر نه زن داناست مرد نادان است

سخن ضعیفتر از آن نمی شود که کنی

که آن ضعیفتر از این و این قوی‏تر از آن است

در آن دیار که زن را ضعیف می دانند

ضعیف بودن زنها ز ضعف مردان است

بفرض گیرم باشد چنین ضعیف و قوی

که فرض کردن گاهی اساس برهان است

ستم روا نبود بر ضعیفتر از خود

که بر ضعیفتر از خود ستم بس آسان است!

عبدالرحمان پژواک، از کتاب گلهای اندیشه

 

 

Women's Rights

Of the subjects that concern a country's ruin
One such subject is perhaps the rights of women
There's no word here of man and woman's difference
Word is this, dear, that of words you make no sense
Everyone who's not a man can't be a woman
Everyone who's not a woman is not man
It is wrong to utter: man is the sun's likeness
Or that woman's face is like the moon in brightness
A woman does not from a man her being obtain
Sustenance from Light of God both of them gain
Same two hands has she, as on the body of a man
Two hands for a nation are: woman and man
You should not call the one left, the other right
One is this hand, one is that, if one has sight
Traveled I to many lands, I did not see
Man and woman treated as here, so differently
Where men are stupid, women are so sluggish
Women ignorant if men are to be rubbish
Argument is weaker no more, so why prolong
To say one is the weak sex and one is strong
In a country where the woman's seen as weak
Weak men are behind the concept if you seek
Let's suppose that they are so, strong and weak
To suppose is reasoning's basis so to speak
Then, to mistreat somebody weaker than you
'Tis no pride because it shows weakness in you

Original Dari by: A. R. Pazhwak
Gulhay-i Andesha, pp. 70-72.
Translated by: Qasem Ghazanfar